Σχετικά

Η διασυνοριακή (CB) περιοχή, χαρακτηρίζεται από μοναδική πολιτιστική κληρονομιά που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την τουριστική ανάπτυξη. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε διάφορα έντυπα ή οπτικοακουστικά υλικά που είναι αποθηκευμένα σε Βιβλιοθήκες σε αυτήν την περιοχή. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα Αντικείμενα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CHO) που περιλαμβάνουν την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό των δύο εθνών, φυλάσσονται πίσω από γυάλινες προθήκες ή στο υπόγειο των Βιβλιοθηκών χωρίς πρόσβαση σε επισκέπτες λόγω μεγάλης ηλικίας ή αυξημένης σημασίας. Επίσης, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν καθώς είναι πολύ ευαίσθητα και η ποιότητά τους είναι πολύ χαμηλή λόγω καταστροφής ή διαφθοράς που σχετίζεται με την ηλικία.

Read About Us

Συμμετέχοντες Φορείς

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Center for Economic Development and International Relations

University ``Eqrem Cabej`` Gjirokaster