Η διασυνοριακή (CB) περιοχή, χαρακτηρίζεται από μοναδική πολιτιστική κληρονομιά που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την τουριστική ανάπτυξη. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε διάφορα έντυπα ή οπτικοακουστικά υλικά που είναι αποθηκευμένα σε Βιβλιοθήκες σε αυτήν την περιοχή. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα Αντικείμενα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CHO) που περιλαμβάνουν την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό των δύο εθνών, φυλάσσονται πίσω από γυάλινες προθήκες ή στο υπόγειο των Βιβλιοθηκών χωρίς πρόσβαση σε επισκέπτες λόγω μεγάλης ηλικίας ή αυξημένης σημασίας. Επίσης, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν καθώς είναι πολύ ευαίσθητα και η ποιότητά τους είναι πολύ χαμηλή λόγω καταστροφής ή διαφθοράς που σχετίζεται με την ηλικία. Το VirtuaLand, αντιμετωπίζει τον γενικό στόχο του προγράμματος και το SO 2.1, και οδηγεί σε μια σημαντική ευκαιρία χρήσης σημαντικών πολιτιστικών αγαθών, που αναφέρονται παραπάνω, για την προώθηση του τουρισμού στην περιοχή της ΚΤ. Ο γενικός στόχος είναι: (i) ο εντοπισμός, η προστασία και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του ΚΤ μέσω της ανάδειξης περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε σπάνια, πολύ παλιά, αλλά πολύ σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Βιβλιοθήκες. (ii) Λειτουργεί ως ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο που οδηγεί σε ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή προκειμένου να έχουν μια εις βάθος εμπειρία με υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και να κατανοήσουν καλύτερα τις παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό των ντόπιων. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η VirtuaLand παρέχει μια διαδραστική πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (VR), όπου επιλεγμένα CHO μετατρέπονται σε πολιτιστικά και τουριστικά σενάρια. Οι CHO θα αποκτηθούν κυρίως από τα Αποθετήρια «Ολυμπίας» και «Ήπειρος Μνήμων» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που διαθέτουν σπάνια δοκίμια με σημαντικό πολιτιστικό περιεχόμενο της περιοχής ΚΒ καθώς και παλιά περιουσιακά στοιχεία από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και την Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη. της Κόνιτσας. Οι χρήστες όχι μόνο θα καταναλώνουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα περιουσιακά στοιχεία που τους ενδιαφέρουν, αλλά και για να «ζήσουν» σε μια άλλη εποχή, να προσδιορίσουν τις συνθήκες διαβίωσης εκείνης της περιόδου και να αλληλεπιδράσουν με τους ανθρώπους, ενισχύοντας την εμπειρία τους. Η VirtuaLand παρέχει επίσης μια βιβλιοθήκη τρισδιάστατων αντικειμένων και μια ανοιχτή πλατφόρμα VR, όπου Βιβλιοθήκες, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου ή άτομα με περιορισμένες δεξιότητες προγραμματισμού θα μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες VR, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα της πλατφόρμας. Έτσι, προβλέπονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη χρήση και επέκταση της πλατφόρμας VirtuaLand, αλλά και στο πολιτιστικό πλαίσιο της περιοχής. Θα δημιουργηθούν δύο αίθουσες εικονικής πραγματικότητας (μία στην Ελλάδα και μία στην Αλβανία), προκειμένου να επιδειχθεί το περιεχόμενο που δημιουργείται VR σε ομάδες τουριστών. Έτσι, οι Βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να μετατραπούν σε πηγή γνώσης και πολύτιμη πληροφορία αναφοράς και αφετηρία για όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή της ΚΤ. Τέλος, η VirtuaLand καταλήγει σε ένα κοινό brand name μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, το brand “VirtuaLand” που θα περιλαμβάνει πακέτα VR, ενσωματώνοντας διαδραστικό εικονικό περιβάλλον για την προώθηση της κοινής φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας της περιοχής ενδιαφέροντος.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος είναι: (i) εντοπισμός, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής μέσω της ανάδειξης περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε σπάνια, πολύ παλιά, αλλά πολύ σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Βιβλιοθήκες. (ii) Λειτουργεί ως ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο που οδηγεί σε ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή, προκειμένου να έχουν μια εις βάθος εμπειρία με υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και να κατανοήσουν καλύτερα τις παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή.

Αποτελέσματα έργου

Τα κύρια αποτελέσματα είναι: • Μία εκδήλωση έναρξης και μία εκδήλωση λήξης για την ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με το περιεχόμενο και την τεχνολογική λύση VirtuaLand VR. Επίσης, διοργανώνονται πρόσθετες εκδηλώσεις προώθησης για τουρίστες και επαγγελματίες του τουριστικού τομέα, όπως 2 ταξίδια επίδειξης δημοσιογράφων και τύπου και 2 δραστηριότητες επίδειξης υποδομής VR (μία σε κάθε χώρα).