Zona ndërkufitare , karakterizohet nga trashëgimi kulturore unike që mund të formojë bazën për zhvillimin e turizmit. Kjo është ngulitur në materiale të ndryshme të shtypura ose audiovizive që ruhen në bibliotekat në këtë zonë. Megjithatë, shumë prej atyre Objekteve të Trashëgimisë Kulturore që përfshijnë historinë, traditën, kulturën e dy kombeve, po ruhen pas vitrinave të xhamit ose në bodrumet e Bibliotekave pa akses për vizitorët për shkak të moshës së vjetër ose rritjes së rëndësisë.
Gjithashtu, ato asete nuk mund të dixhitalizohen pasi janë shumë të ndjeshme dhe cilësia e tyre është shumë e ulët për shkak të shkatërrimit vjetërsisë se dokumentave. VirtuaLand, adreson objektivin e përgjithshëmObjektivi i përgjithshëm është: (i) identifikimi, mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore të zonës ndërkufitare përmes nxjerrjes në pah të përmbajtjeve të përfshira në asete të rralla, shumë të vjetra, por tepër të rëndësishme të përfshira në biblioteka. (ii) Të veprojë si një paketë tërheqëse turistike që rezulton në një pikë referimi të përbashkët për të gjithë turistët që vizitojnë zonën, në mënyrë që të kenë një përvojë të thellë me asetet e prekshme dhe të paprekshme dhe të kuptojnë më mirë traditat, historinë dhe kulturën e njerëzve që jetojnë në zonë..
Për të adresuar këto sfida, VirtuaLand ofron një platformë ndërvepruese të Realitetit Virtual (VR), ku trashëgimitë kulturore të përzgjedhura konvertohen në skenarë kulturorë dhe turistikë.Trashëgimitë kulturore do të blihen kryesisht nga magazinat “Olympias” dhe “EpirusMnimon” të Bibliotekës së Universitetit të Janinës që mbajnë ese të rralla me përmbajtje të rëndësishme kulturore të zonës ndër-kufutare, si dhe pasuri të vjetra nga Biblioteka e Universitetit të Gjirokastrës dhe Biblioteka Qendrore. e Konicës.

Përdoruesit jo vetëm që do të konsumojnë informacionin e ruajtur në asetet e interesit, por edhe për të “jetuar” në një epokë tjetër, për të identifikuar kushtet e jetesës së asaj periudhe dhe për të bashkëvepruar me njerëzit, duke rritur përvojën e tyre. VirtuaLand ofron gjithashtu një bibliotekë me objekte 3D dhe një platformë të hapur VR, ku Bibliotekat, profesionistët në industrinë e turizmit ose individët me aftësi të kufizuara programimi do të jenë në gjendje të krijojnë historitë e tyre VR, duke rritur qëndrueshmërinë e platformës. Kështu, parashikohen aktivitete trajnuese në përdorimin dhe zgjerimin e platformës VirtuaLand, por edhe në kuadrin kulturor të zonës. Dy salla VR (një në Greqi dhe një në Shqipëri) do të krijohen për të demonstruar përmbajtjen e krijuar VR tek grupet e turistëve. Kështu, Bibliotekat mund të shndërrohen në një burim njohurish dhe një informacion të vlefshëm referimi dhe pikënisje për të gjithë turistët që vizitojnë zonën CB.
Së fundi, VirtuaLand rezulton në një emër të përbashkët marke midis Greqisë dhe Shqipërisë, markën “VirtuaLand” që do të përfshijë paketa VR, duke përfshirë mjedisin virtual interaktiv për të promovuar identitetin e përbashkët natyror, kulturor dhe historik të zonës së interesit.

Objektivat

Objektivi i përgjithshëm është: (i) identifikimi, mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore të zonës ndërkufitare përmes nxjerrjes në pah të përmbajtjeve të përfshira në asete të rralla, shumë të vjetra, por tepër të rëndësishme të përfshira në biblioteka. (ii) Të veprojë si një paketë tërheqëse turistike që rezulton në një pikë referimi të përbashkët për të gjithë turistët që vizitojnë zonën, në mënyrë që të kenë një përvojë të thellë me asetet e prekshme dhe të paprekshme dhe të kuptojnë më mirë traditat, historinë dhe kulturën e njerëzve që jetojnë në zonë.

Produktet e Projektit

Produktet kryesore të projektit janë:
Një aktivitet lancues dhe final për të informuar përfituesit në lidhje me përmbajtjen dhe zgjidhjen teknologjike të VirtuaLand VR. Gjithashtu, organizim aktivitetesh shtesë promovuese për turistët dhe profesionistët në sektorin e turizmit, si dhe organizimi i 2 fam tripeve, si dhe organizim i 2 aktiviteteve demonstruese të Infrastrukturës VR (një në çdo vend).